Innifalið

Opin kerfi veitir internet- og hýsingarþjónustu til einstaklinga, félagasamtaka og fyrirtækja gegn gjaldi undir nafninu Opin Kerfi. Viðskiptavinir skulu vera fjárráða og ekki vera í eldri vanskilum. Þjónustukaupi fær með samningi þessum hýsingu á vefsvæði sínu, tölvupósti og gagnagrunnstengingar samkvæmt þeirri þjónustuleið sem hann hefur valið sér.

Þjónustuleiðir og gjaldskrá er hægt að nálgast á skrifstofu Opinna kerfa. Innifalið er stofngjald ISNIC við skráningu á nýju léni, en í stofngjaldi er árgjald fyrsta árið innifalið. Þjónustukaupi hefur kynnt sér notkunarmöguleika og takmarkanir á þeirri þjónustu sem keypt er og samþykkir hana. Vefurinn er vistaður á netþjónum Opinna kerfa í umsaminn tíma. Kostnað af utanaðkomandi þjónustu s.s. árgjald léna eftir fyrsta árið og vottun á vef (VeriSign, Thawte o.þ.h.) ber þjónustukaupa að greiða beint til viðkomandi aðila.

Ábyrgðir

Það efni sem birtist á vefsvæði þjónustukaupa er ávallt á ábyrgð þjónustukaupa. Öll gögn sem þjónustukaupi vistar á vefsvæði sínu í gagnagrunni þjónustusala eru alfarið á ábyrgð þjónustukaupa, og ber þjónustusali enga ábyrgð á lögmæti gagnanna á einn eða anna hátt, hvað varðar siðgæði, höfundarrétt, hugsanleg meiðyrði eða nokkuð annað.

Fari svo að þjónustusali beri af einhverjum ástæðum refsi- eða skaðabótaábyrgð gagnvart þriðja manni vegna gagna sem stafa frá þjónustukaupa skuldbindur þjónustukaupi sig til að endurgreiða þjónustusala viðkomandi fjárhæðir og ábyrgist skaðleysi hans vegna þessa. Þjónustusali ber í engu tilviki ábyrgð á rekstrartapi verkkaupa eða öðru óbeinu tjóni þ.m.t glötuðum ágóða eða ráðgerðum sparnaði, hvort sem tjónið má rekja til þjónustu þjónustusala eða tenginga kerfisins og vefsvæðisins við annan tölvubúnað, vegna galla, skemmda eða eyðileggingar á tölvu- eða hugbúnaði eða annarra ástæðna. Þurfi þjónustusali að greiða þjónustukaupa bætur í tengslum við samning þennan getur krafan aldrei orðið hærri en sem nemur mánaðargjaldi þann tíma sem meint tjón varð til.

Aðgangur og afnot netfangs og FTP aðgangs er bundið þeim aðila sem skráður er fyrir aðganginum. Ber hann jafnframt einn ábyrgð á því sem gert er með aðgangi hans. Áskrifandi skal sjálfur sjá um afritunartöku af þeim gögnum sem geymd eru á heimasvæði hans nema um annað sé samið. Opin Kerfi tekur enga ábyrgð á gögnum sem geymd eru á netþjónum sínum sem kunna að skemmast eða tapast. Brot á ofangreindum reglum getur valdið tafarlausri lokun á þjónustu.

Greiðsluskilmálar og gildistími

Þjónustukaupi greiðir þjónustusala fyrirfram fyrir hvern mánuð eða ár eftir því hvaða leið er valin. Gjaldið er skuldfært á greiðslukort þjónustukaupa eða með beingreiðslu. Verð fyrir hýsingu og þjónustu getur tekið breytingum miðað við þróun neysluvísitölu ársfjórðungslega. Gjaldið breytist samkvæmt verðskrá ef aukaþjónusta er nýtt, t.d. dulkóðun, fleiri netföng, auka virkni í síðu o.s.frv.

Samningur þessi tekur gildi við undirskrift og er uppsegjanlegur eftir 12 mánuði frá undirskrift samnings og er hann ekki uppsegjanlegur fyrir þann tíma. Sé samningnum ekki sagt upp skriflega innan samningstíma endurnýjast hann sjálfkrafa um eitt ár. Uppsagnarfrestur er þrír mánuðir. Greiði þjónustukaupi ekki umsamin mánaðargjöld vegna hýsingar og þjónustu samnings þessa eða annarrar þjónustu er þjónustusala heimilt að fella niður þjónustuna innan mánaðar frá tilkynningu um það, og gjaldfellur þá allur samningurinn. Standi vanskil í meira en 60 daga er þjónustusala heimilt að rifta samningi þessum og fjarlægja allt efni verkkaupa af netþjónum sínum. Gjaldfellur einnig allur samningurinn við þessa riftun. Þjónustusali áskilur sér þann rétt að senda reikninga eða samninginn í heild í innheimtu eftir 60 daga vanskil eða meira. Samningur þessi er einungis framseljanlegur af hálfu Opinna Kerfa.

Trúnaðarupplýsingar

Aðilar samnings þessa skuldbinda sig til að gæta fyllsta trúnaðar um upplýsingar sem þeir kunna að fá, hvor um annars rekstur vegna samnings þessa. Jafnframt skuldbinda samningsaðilar sig til að gæta fyllsta trúnaðar gagnvart þriðja aðila, þ.á.m. um innihald og einstök ákvæði samnings þessa. Ákvæði þetta um trúnað heldur fullu gildi sínu þrátt fyrir að samningurinn renni sitt skeið á enda.

Ágreiningsmál

Verði höfðað mál vegna ágreinings um samning þennan skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.